Všeobecné obchodné podmienky

Chalety Horská Lúka Jasná

 1. Zmluvné strany
  • 
Dodávateľ: INAR, spol. s r.o. – poskytovateľ ubytovacích a kongresových služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu (ďalej aj len „ubytovateľ“). Odberateľ: Objednávateľ služieb, ktorý s ubytovacím zariadením uzatvorí zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie ubytovacích a kongresových služieb zo strany ubytovateľa na základe požiadavky odberateľa (ďalej aj len „odberateľ“ alebo“objednávateľ“ alebo „hosť“). Uzavretím zmluvy s ubytovateľom sa tieto Všeobecné zmluvné podmienky stávajú pre ubytovateľa aj odberateľa záväznými a sú súčasťou uzatvorenej zmluvy.
 2. Rezervácia služieb

  • Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby. Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) ubytovateľ po obdržaní objednávky hosťom formou:
▪ telefonickou
▪ písomnou
▪ elektronickou
 3. Úvodné ustanovenia

  • 3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na online rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných spoločnosťou INAR, spol. s r.o. (ďalej len“prevádzkovateľ“), využívanie online rezervačného systému, platobné a storno podmienky online rezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom internetovej stránky www.horskaluka.sk, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu
vzniknutého pri online rezervácii.
  • 3.2 Klient je oprávnený využívať online rezervácie len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní online rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.horskaluka.sk. Pokiaľ klient nesúhlasí s niektorými ustanoveniami týchto VOP, prevádzkovateľ ho žiada, aby uvedený online rezervačný systém nevyužíval. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

  • 3.3 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre online rezervácie uskutočnené prostredníctvom tejto internetovej stránky.1.4 Používaním online rezervačného systému klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
 4. Rezervácia

  • 4.1. Pri online rezervácií má klient možnosť vyhľadať si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v Chaletoch Horská Lúka Jasná. podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, typ izby a pod.) za ceny uvedené v cenníku prevádzkovateľa alebo priamo pri online rezervácii.

  • 4.2. Pri online rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, typu izby, doplnkových služieb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.

  • 4.3. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie
rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.
 5. Platobné podmienky

  • 5.1. Úhradu za pobyt rezervovaný klientom pri online rezervácií je klient povinný uhradiť v plnej výške pri online rezervácií prostredníctvom služby platby platobnou kartou, alebo prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.
  • 
5.2. Od klienta môže byť požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v plnej výške v prospech prevádzkovateľa (stiahnutím ceny pobytu) a oprávňuje prevádzkovateľa na realizáciu tejto úhrady. Celková cena pobytu je
ihneď zúčtovaná na spracovanie v prospech bankového účtu prevádzkovateľa.

  • 5.3. Postup a činnosť prevádzkovateľa vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát a údajov, ktoré garantuje plnú bezpečnosť údajov poskytnutých pri realizácii úhrady klientom.

  • 5.4. Klient splnomocňuje prevádzkovateľa v prípade potreby na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte/debetnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu/debetnú kartu vydala.
5.5. V prípade, že klient nemá záujem pri online rezervácii realizovať úhradu platbou platobnou kartou podľa bodu 3.1, je klient oprávnený zvoliť si formu realizácie úhrady za pobyt formou tzv. offline platby pri priamej telefonickej rezervácii, t.j. bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa. V takomto
prípade, t.j. v prípade, že pri online rezervácii klient nechce realizovať úhradu platobnou kartou, je potrebné rezerváciu vykonať telefonicky na telefónnom čísle +421 951 596 474, bude mu prevádzkovateľom na klientom vybraný pobyt vystavená v rezervačnom systéme nezáväzná rezervácia, a klientovi bude vystavená zálohová faktúra s údajmi pre úhradu pobytu prevodom. Po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa bude klientovi prevádzkovateľom zaslané potvrdenie o prijatí platby a záväzné potvrdenie rezervácie. 
Klientom rezervovaný pobyt s využitím tzv. offline platby nie je pre prevádzkovateľa ani klienta záväzný (ide o nezáväznú rezerváciu) a neznamená nárok klienta na vyhradenie pobytu (kapacity) pre klienta. Rezervácia sa stáva záväznou v okamihu pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet prevádzkovateľa. V prípade, že v čase od potvrdenia nezáväznej rezervácie pobytu do času pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za pobyt na bankový účet prevádzkovateľa (t.j. do času, kým sa rezervácia stane záväznou) dôjde k vypredaniu klientom nezáväzne rezervovaného pobytu (kapacity), ponúkne prevádzkovateľ klientovi alternatívu využitia služieb (pobytu) napríklad formou ponuky izby vyššej kategórie (s doplatením rozdielu v cene) alebo nižšej. V prípade, že klient nebude s ponúknutou alternatívou súhlasiť, je oprávnený od rezervácie pobytu odstúpiť a prevádzkovateľ vráti klientovi klientom uhradenú platbu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od rezervácie, a to bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého klient realizoval platbu. V prípade neuhradenia ceny pobytu do dňa splatnosti, je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť bez nároku klienta na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.
 6. Zmena alebo zrušenie rezervácie / Nenastúpenie na pobyt / 
Storno poplatky

  • 6.1. V prípade online rezervácie ubytovania na stránke prevádykovateľa www.horskaluka.sk (zakúpenia ubytovacích služieb) nie je klient okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade nevyužitia z dôvodov na strane klienta ním zakúpených ubytovacích služieb, nevzniká klientov právo na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu ani náhradné plnenie.
  • 
6.2. Akékoľvek zmeny uskutočnenej online rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky po zadaní e-mailovej adresy klienta zadanej pri online rezervácii a čísla rezervácie prideleného klientovi a zaslaného pri realizácii online rezervácie alebo písomne, telefonicky alebo
e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa na telefónnom čísle: +421 951 596 474 e-mailová adresa: info@horskaluka.sk, poštová adresa: Chalety Horská Lúka, Demänovská Dolina 360, 031 01 Liptovský Mikuláš. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené pri uskutočnení online rezervácie a zaslané klientovi na e-mail ním zadaný pri uskutočňovaní online rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných dôvodov alebo iných prevádzkových
vyhovieť, prevádzkovateľ uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany
prevádzkovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.
  • 6.3. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:
  • Storno poplatky platné pre pobyty v sezóne: Storno poplatok
bez storno poplatku odo dňa potvrdenia objednávky do 25 dní pred dňom nástupu na pobyt
50% z ceny objednaných a potvrdených služieb 24 až 8 dní pred dňom nástupu na pobyt
100% z ceny objednaných a potvrdených služieb 7 a menej dní pred dňom nástupu na pobyt
  • Storno poplatky platné pre pobyty v mimosezóne:
 Storno poplatok
bez storno poplatku odo dňa potvrdenia objednávky do 14 dní pred dňom nástupu na pobyt
  • 50% z ceny objednaných a potvrdených služieb 13 až 8 dní pred dňom nástupu na pobyt
  • 75% z ceny objednaných a potvrdených služieb 7 až 3 dni pred nástupom na pobyt
100% z ceny objednaných a potvrdených služieb 2 a menej dní pred dňom nástupom na pobyt
  • Storno poplatky platné pre tzv. Skoré rezervácie a pobyty v Špeciálnych termínoch (pobyty rezervované na využitie v osobitných termínoch určených prevádzkovateľom):
Storno poplatok
hodnota celej rezervácie musí byť uhradená v celej výške (100% záloha); účtovaný je 100% storno poplatok odo dňa potvrdenia objednávky do dňa nástupu na pobyt Prevádzkovateľ určuje termíny tzv. Sezóny, tzv. Mimosezóny a tzv. Špeciálne termíny vopred tak, aby sa klient mal možnosť oboznámiť s podmienkami v prípade odstúpenia od zmluvy a zrušenia
rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt. Termíny pre tzv. Sezónu sú od 1.12. – 30.3. , tzv. Mimosezónu od 1.4.-30.11. a tzv. Špeciálne sú počas Veľkonočných sviatkov a od 24.12.-6.1..,pričom klient má možnosť sa s
nimi oboznámiť v týchto VOP. V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.
  • V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt
pri akciových pobytoch (čl. 6 VOP) vzniká prevádzkovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.
4.7 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a
pod.) je prevádzkovateľ oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.
4.8 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať
pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a
prevádzkovateľa v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ hotela klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu alebo vrátením v prospech kreditnej/debetnej karty klienta, z ktorej bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri online rezervácii pobytu, podľa toho, akú formu realizácie úhrady si klient pri rezervácii pobytu zvolil, a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

 7. Osobitné ustanovenia

  • 7.1. V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky na telefónnom čísle: +421 951 596 474, alebo emailom: info@horskaluka.sk.
  • 7.2. Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 hod. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod.

  • 7.3. V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na rezervačné oddelenie prevádzkovateľa telefonicky na telefónnom čísle: +421 951 596 474, alebo emailom: info@horskaluka.sk.
 8. Akciové pobyty

  • 8.1. Prevádzkovateľ ubytovania je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.). Počet izieb vyhradených pre akciové pobyty je obmedzený.
  • 
8.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť klientom adresne alebo neadresne tzv. akciové ponuky,
ktoré oprávňujú klienta využiť špeciálnu akciu prevádzkovateľa, kde bude zároveň klient informovaný o dobe platnosti a podmienkach využitia tzv. akciovej ponuky. Pokiaľ konkrétne podmienky tzv. akciovej ponuky neustanovujú inak, je možné tzv. akciovú ponuku využiť len v prípade online rezervácie s realizáciou online platby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia tzv. akciových ponúk alebo podmienok jeho využitia či doby platnosti aj počas doby jeho platnosti. V prípade zmeny rezervácie pobytu s využitím tzv. akciovej ponuky, nie je možné tzv. akciovú ponuku využiť v prípade, že sa zmena rezervácie týka zmeny termínu pobytu mimo dobu platnosti tzv. akciovej ponuky. Na poskytnutie či využitie tzv. akciovej ponuky nie je právny nárok.

  • 8.3. Poskytnuté zľavy nie je možné kumulovať.

 9. Ochrana osobných údajov
Ochrana súkromia

  • 9.1. Prevádzkovateľ spoločnosť INAR, spol. s r.o., Mnoheľova 4984/3B 058 01 Poprad, IČO: 36486965,
 IČ DPH: SK2020020860, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14264/P,
(ďalej len INAR, spol. s r.o.) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).

  • 9.2. Prevádzkovateľ spoločnosť INAR spol. s r.o. , spracúva osobné údaje
klientov za účelom rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú
prevádzkovateľom spoločnosťou INAR spol. s r.o., spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.

  • 9.3. Prevádzkovateľ spoločnosť INAR spol. s r.o., spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.
  • 9.4. Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, adresa bydliska. Klient vyplnením údajov pri online rezervácii a súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona
udeľuje prevádzkovateľovi súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, adresa), na marketingové účely. Klient zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci
Európskej únie. Prevádzkovateľ spoločnosť INAR spol. s r.o. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek
písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb.
Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a
na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek
elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa
prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.

  • 9.5. Prevádzkovateľ spoločnosť INAR spol. s r.o., počas spracúvania osobných údajov môže vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú cezhraničný prenos poskytnutých osobných údajov do zahraničia v rámci členských štátov Európskej únie, resp. prístup k týmto údajom zo
zahraničia prostredníctvom vzdialeného prístupu z dôvodu administrácie informačného systému sprostredkovateľom so sídlom v tejto krajine. Počas prenosu prevádzkovateľ dbá na maximálne zabezpečenie ochrany osobných údajov šifrovaním a využívaním softwarových aj hardwarových
nástrojov pre zabezpečenie prenášaných údajov.

  • 9.6. Prevádzkovateľ spoločnosť INAR spol. s r.o., používa vysoko etické štandardy a rešpek uje súkromie klientov. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu klienta
žiadne osobné údaje tretím stranám. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát.
  • 
9.7. Prevádzkovateľ spoločnosť INAR spol. s r.o.., v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
  • 9.8. Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.

  • 9.9. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov,
pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  • 9.10. Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.

  • 9.11. Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.

  • 9.12. Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 10. 
Záverečné ustanovenia

  • 10.1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VO.

  • 10.2. Klient pri potvrdení online rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje a ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa www.horskaluka.sk.
  • 10.3. Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
  • 
10.4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18.01.2024 a vzťahujú sa na online rezervácie ubytovacích a s tým súvisiacich služieb. Ak ustanovenia obchodných podmienok týkajúce sa jednotlivých služieb obsahujú odlišnú úpravu ako tieto VOP, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok a tieto majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. V rozsahu, v akom sa ustanovenia osobitných obchodných podmienok líšia od ustanovení týchto VOP, sú rozhodujúce ustanovenia osobitných obchodných podmienok.

Chalety Horská Lúka, Jasná

INAR spol. s r.o.

Mnoheľova 4984/3B 058 01 Poprad

IČO: 36486965

DIČ: 2020020860

IČ DPH: SK2020020860

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14264/P

Zastúpený: Ing. arch. Ingrid Kromková – konateľka

Demänovská Dolina, dňa 18.1.2024